Ofiara na parafię
Transmisja

Liturgia


2024-06-21, Piątek, Rok B, II, Wspomnienie Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
2 Krl 11, 1-4. 9-18. 20a
Ps 132 (131), 11. 12. 13-14. 17-18 (R.: por. 13)
Mt 5, 3
Mt 6, 19-23
2024-06-22, Sobota, Rok B, II, Dzień powszedni albo wspomnienie Św. Paulina z Noli, biskupa albo wspomnienie Świętych męczenników Jana Fishera, biskupa, i Tomasza More’a
2 Krn 24, 17-25
Ps 89 (88), 4-5. 29-30. 31-32. 33-34 (R.: por. 29a)
2 Kor 8, 9
Mt 6, 24-34
2024-06-23, Niedziela, Rok B, II, XII Tydzień zwykły
Hi 38, 1. 8-11
Ps 107
2 Kor 5, 14-17
Łk 7, 16
Mk 4, 35-41

Aktualności

2023-02-20 - BIERZMOWANIE MŁODZIEŻY KLAS VIII W ROKU 2023

 

Biwerzmowania młodzieży  klas VIII dokona ks. Biskup Adam Wodarczyk - dnia 9 maja (wtorek), w czasie Mszy św. sprawowanej o godz. 19.00, w naszym parafialnym kościele w Katowicacvh-Podlesiu. Szafarza Sakramentu Bierzmowania oraz nasza Młodzież i jej rpdzony otaczamy życzliwa modlitwą. 


2023-02-12 - POMOC OFIAROM TRZĘSIENIA ZIEMI

 

Pieniądze na pomoc poszkodowanym można wpłacać

na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej w ING Bank Śląski S.A.,

ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice;

nr rachunku 96 1050 1214 1000 0090 3169 8062;

tytuł wpłaty: „Pomoc Turcji i Syrii”

lub poprzez system płatności elektronicznej na portalu katowickiej Caritas:

https://dobrodaj.pl/ .

 

† Marek Szkudło Wikariusz Generalny

 


2023-02-12 - KOMUNIKAT METROPOLITY W SPRAWIE POMOCY OFIAROM TRZĘSIENIA ZIEMI

 

Drodzy Diecezjalnie!

 

Bracia i Siostry! Kościół w Polsce jednoczy się dzisiaj na modlitwie w intencji ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii, której towarzyszy niezbędna wobec rozmiarów tragedii pomoc finansowa. Proszę Was zatem, Bracia i Siostry, o otwartość serca i hojną ofiarność, którą można okazać poprzez indywidualne wpłaty na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej. Szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną umieszczone na stronach internetowych i w mediach parafialnych.

 

Pomoc poszkodowanym będzie udzielana we współpracy z siostrzanymi organizacjami sieci Caritas. Zebrane środki zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb osób poszkodowanych, takich jak żywność, opieka medyczna, ciepłe i bezpieczne schronienie. W dalszej kolejności będziemy wspierali odbudowę i rewitalizację zniszczonych obszarów, a także lokalną ludność w jej bieżących potrzebach.

 

Za każdy dar serca i wrażliwość, którą rodzi chrześcijańskie miłosierdzie, składam wszystkim serdeczne Bóg zapłać! W duchu wdzięczności i modlitewnej jedności podczas niedzielnej Eucharystii udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

 

† Wiktor Skworc Arcybiskup Metropolita Katowicki Katowice,

09 lutego 2023 r.

 


2023-01-27 - PROPOZYCJE ARCHIDIECEZJALNEGO CENTRUM FORMACJI PASTORALNEJ

 

Otgo informacja o rozpoczynających się nowych projektach przygotowanych przez Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej. Szczegóły znaleźć można na stronie internetowej: https://facebook.com/ACFP.Katowice  Wszystkie projekty formacyjne dedykowane są wiernym z naszej archidiecezji, w celu rozwoju osobistej wiary. Do udziału zapraszają: ks. dr. hab. Roman Buchta, Jolanta Cempel oraz Magdalena Jóźwik z Archidiecezjalnego Centrum Formacji Pastoralnej.


2023-01-08 - KONCERT KOLĘDOWY Z MAGDĄ ANIOŁ I ADAMEM SZEWCZYKIEM ORAZ PRZYJACIÓŁMI

 

Zapraszamy na Koncert kolęd i pastorałek z udziałem Magdy Anioł, Adama Szewczyka i Przyjaciół - w Niedzielę 22 stycznia o godz. 17.00.


2022-12-31 - KONCERT KOLĘDOWY ORKIESTRY GÓRNICZEJ - 6 STYCZNIA 2023

Zapraszamy na tradycyjny Koncert Kolęd w wykonaniu Orkiestry Górniczej pod dyrekcją Pana Mirosława Kaszuby, w piątek 6 stycznia o godz. 17.00, w kościele w Podlesiu.


2022-12-04 - STANOWISKO EPISKOPATU

 

STANOWISKO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II

ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH

WOBEC MAŁOLETNICH

 

W przestrzeni publicznej coraz częściej słyszymy pytania o postawę Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i bezbronnych przez duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa podczas jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Papież nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów i niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego typu opinii. Wpisuje się to w próby podważenia autorytetu Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to usiłowanie pomniejszenia znaczenia tego wyjątkowego pontyfikatu dla Kościoła, świata, kultury i człowieka.

 

Medialny atak na św. Jana Pawła II i jego pontyfikat znajduje także swoją przyczynę w nastawieniu do jego nauczania, wyrażonego chociażby w takich encyklikach, jak Redemptor hominis czy Veritatis splendor, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada współczesnym ideologiom propagującym hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny.

 

W tej sytuacji uczciwe szukanie prawdy i dawanie jej świadectwa jest obowiązkiem każdego prawego sumienia. Spojrzenie na działania Jana Pawła II powinno uwzględniać kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, a także uwarunkowania, w jakich on żył. Były one naznaczone przede wszystkim następstwami rewolucji kulturowej 1968 roku, odrzucającej obiektywne kryteria moralności i osobowej odpowiedzialności. Powszechnie głoszono, zwłaszcza w środowiskach uniwersyteckich Zachodu, że wszystko ma tę samą wartość i że, w konsekwencji, nie istnieje odtąd żadna różnica między dobrem i złem, prawdą i fałszem, pięknem i brzydotą. Obecnie pojawiają się nowe ideologie, które są spuścizną rewolucji 1968 roku. Podważają one chrześcijańską antropologię, której podstawową prawdą jest stworzenie człowieka przez Boga, jako kobietę i mężczyznę, na Jego obraz i podobieństwo. W sposób oczywisty walka z chrześcijańską wizją człowieka łączy się z próbami podważania wielkiego autorytetu, jakim na całym świecie cieszy się św. Jan Paweł II, który z ogromną mocą głosił tę wizję na wszystkich współczesnych mu areopagach.

 

Starając się zrozumieć podejście Jana Pawła II do problemu wykorzystywania seksualnego małoletnich, pragniemy pokazać konsekwentnie podejmowane przez niego działania.

 

1. Już w początkach pontyfikatu w wprowadzonym przez Jana Pawła II w 1983 roku nowym „Kodeksie Prawa Kanonicznego” jednoznacznie zobligowano przełożonych kościelnych do karania sprawiedliwą karą członków kleru, będących sprawcami 2 wykorzystania seksualnego małoletnich, nie wyłączając wydalenia ich ze stanu duchownego.

 

W 1992 roku Jan Paweł II ogłosił „Katechizm Kościoła Katolickiego”, który w artykule 2389 stwierdza, że „nadużycia seksualne popełniane przez dorosłych na dzieciach lub młodzieży powierzonych ich opiece” są grzechem, będącym „jednocześnie gorszącym zamachem na integralność fizyczną i moralną młodych, którzy będą nosić jego piętno przez całe życie, oraz pogwałceniem odpowiedzialności wychowawczej”.

 

2. Prawdopodobnie pierwszy poważny sygnał o przestępstwach seksualnych popełnianych przez duchownych na szkodę osób małoletnich dotarł do Jana Pawła II z Kościoła w Stanach Zjednoczonych w 1985 roku za pośrednictwem nuncjusza apostolskiego w Waszyngtonie. Była to analiza dotycząca nieskuteczności dotychczasowych działań Kościoła w USA wobec sprawców wspomnianych przestępstw. O rzeczywistej skali tego zjawiska nie miano jednak wtedy pełnego wyobrażenia.

 

3. Podczas wizyty ad limina episkopatu USA w 1993 roku Jan Paweł II zauważył, że biskupi nie byli jednomyślni w stosowaniu prawa karnego w odniesieniu do przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych. Dominowała tendencja do minimalizowania znaczenia prawa karnego w życiu wspólnoty kościelnej, a istniejące narzędzia prawne często nie były stosowane. Nie uświadamiano sobie również tego, jak głębokie i szkodliwe dla psychiki ofiar mogą być skutki tych przestępstw. W tym samym bowiem czasie w skali światowej rosły w siłę ruchy domagające się legalizacji pedofilii.

 

Po tej wizycie w liście do biskupów amerykańskich Jan Paweł II napisał: „kanoniczne kary, które są przewidziane za niektóre przestępstwa i wyrażają społeczną dezaprobatę wobec zła, są w pełni uzasadnione. Pomagają one zachować wyraźne rozróżnienie między dobrem a złem, przyczyniają się do moralnego zachowania, a także tworzą właściwą świadomość wagi popełnionego zła”.

 

W drugiej części tego listu Jan Paweł II przestrzegał przed traktowaniem zła moralnego jako okazji do sensacji. „Zło rzeczywiście może być sensacyjne, ale sensacyjność wokół niego jest zawsze niebezpieczna dla moralności” – pisał. Możliwe, że ten sposób myślenia Papieża był pewną konsekwencją wynikającą z jego polskich bolesnych doświadczeń, gdy pod rządami komunistów mass media były niejako urzędowo wrogie wobec Kościoła i częstokroć pojawiające się w niej informacje były po prostu kłamstwami i oszczerstwami. Postawa nieufności i niedowierzania wobec pojawiających się zarzutów dotyczących duchownych była zatem w dużej mierze uzasadniona, tym bardziej że w systemie komunistycznym były one często sposobem dyskredytowania pozycji i działania Kościoła oraz okazją do werbowania współpracowników spośród duchowieństwa.

 

4. Wydaje się, że w okresie od połowy lat osiemdziesiątych do połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku skandal wykorzystania seksualnego rysował się dla Jana Pawła II głównie jako problem Kościoła w Stanach Zjednoczonych i w krajach anglosaskich. Dlatego w 1994 roku wydał on indult dla Kościoła w USA, którego celem było zapewnienie większej ochrony dzieci i młodzieży poprzez uzgodnienie przepisów 3 kościelnych z prawem amerykańskim. Dokument ten podniósł wiek ochrony osób małoletnich z 16 do 18 lat i wydłużył okres przedawnienia przestępstw wykorzystania seksualnego małoletnich do 10 lat od ukończenia 18. roku życia przez osobę skrzywdzoną. Dwa lata później, w 1996 roku, Papież wydał podobny indult dla Kościoła w Irlandii, skąd również zaczęły napływać informacje o przestępstwach seksualnych popełnionych przez duchownych.

 

Świadomość Papieża dotycząca skali i skutków tych przestępstw wzrastała zatem wraz z upływem lat. Stawało się dla niego coraz bardziej jasne, że biskupi i wyżsi przełożeni zakonni nie podejmowali adekwatnych i przewidzianych prawem działań oraz że nie radzili sobie z ich stosowaniem.

 

5. Dlatego, pomimo posoborowych tendencji decentralizacyjnych, w 2001 roku Jan Paweł II wydał dokument Sacramentorum sanctitatis tutela dla całego Kościoła. Dziecko zostało w nim ukazane jako jeden z największych skarbów, który za wszelką cenę należy chronić. Krzywda wyrządzona dziecku w sferze seksualnej została uznana za jedno z najcięższych przestępstw kościelnych i zrównana z profanacją Najświętszego Sakramentu czy złamaniem tajemnicy spowiedzi. Aby uniknąć bagatelizowania tych przestępstw w ramach Kościołów lokalnych, Papież na mocy tego dokumentu ustanowił jurysdykcję Stolicy Apostolskiej nad wszystkimi przypadkami wykorzystania seksualnego małoletnich od momentu uprawdopodobnienia się przestępstwa i nakazał jego zgłoszenie do Kongregacji Nauki Wiary. Odtąd postępowania karne prowadzone w tych sprawach zostały zarezerwowane Stolicy Apostolskiej i po dzień dzisiejszy pozostają pod jej ścisłą kontrolą. Decyzja ta pokazała, że Jan Paweł II zdał sobie sprawę ze skali i globalnego charakteru kryzysu spowodowanego wykorzystaniem seksualnym dzieci i młodzieży. Ta zmiana w stosowaniu i egzekwowaniu prawa była prawdziwie bezprecedensowa. Z perspektywy czasu widać, że okazała się ona punktem przełomowym w walce Kościoła z przestępstwami seksualnymi we własnych szeregach. W ślad za tymi decyzjami Jana Pawła II Stolica Apostolska zobowiązała wszystkie Episkopaty do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach, przy równoczesnym respektowaniu prawa świeckiego.

 

6. Przejawem wzrastającej świadomości Papieża było jego przemówienie do kardynałów amerykańskich w kwietniu 2002 roku podczas spotkania, które było bezpośrednim następstwem fali ujawnień przestępstw wobec dzieci i małoletnich dokonanych przez osoby duchowne, sprowokowanej przez serię artykułów zamieszczonych w dzienniku „Boston Globe”. Dokonując diagnozy kryzysu, Jan Paweł II wskazał na ból osób zranionych przestępstwem. Ofiary nadużyć oraz ich rodziny zapewnił o „swojej głębokiej solidarności i trosce”. Zaznaczył przy tym, że zmierzenie się z tymi bolesnymi skutkami musi odmienić Kościół i uczynić go bardziej świętym. Podkreślił też, że kto krzywdzi młodych, jest tej świętości zaprzeczeniem i że „w kapłaństwie i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy krzywdziliby małoletnich”. Za istotną część problemu uznał też fakt, że „wielu czuje się zranionych sposobem podejścia hierarchów do tych przestępstw” oraz ich „decyzjami, które w skutkach okazały się błędne”. Podana przez Papieża 4 diagnoza kryzysu jest zatem jasna, a kierunek działań, które mają uzdrowić sytuację – jednoznaczny.

 

7. Z przedstawionych działań Jana Pawła II wobec ujawniającego się coraz wyraźniej kryzysu wyłania się obraz Pasterza, który odważnie i zdecydowanie pragnął się z nim zmierzyć, będąc równocześnie świadomy, że kryzys ten może zagrozić zdolności Kościoła do właściwego pełnienia jego misji w świecie. Papież doszedł do wniosku, że tylko „Kościół, stawiający czoła problemowi wykorzystywania z jasnością i determinacją” może również pomóc społeczeństwu przeciwstawić się pladze przestępstw seksualnych wobec małoletnich i bezbronnych. Widząc, że wobec tego problemu punktowe odpowiedzi nie są wystarczającym rozwiązaniem, w 2001 roku Papież podjął decydujący krok i zmienił prawo, które stało się narzędziem dla całego Kościoła. Tą zmianą uruchomił proces oczyszczania Kościoła, kontynuowany przez jego następców: papieży Benedykta XVI i Franciszka.

 

Usiłując dzisiaj zrozumieć ówczesną sytuację, trzeba też uwzględnić dominującą wtedy także w Kościele mentalność dyskrecji. Jeśli więc nawet podejmowano jakieś działania, to jednocześnie panował lęk i opór przed ich transparentnym komunikowaniem.

 

Ponadto lektura raportu Stolicy Apostolskiej dotyczącego byłego kard. Theodora McCarricka każe stawiać pytania o to, w jakim stopniu Jan Paweł II był rzetelnie informowany przez powołane do tego organy, a w jakim stopniu pewne decyzje były podejmowane bez jego wiedzy na innych szczeblach władzy, zgodnie z kompetencjami. W każdym razie raport nt. McCarrica nie pokazuje jakiegokolwiek „tuszowania” czy „zamiatania pod dywan” przez Jana Pawła II przestępstw seksualnych, których dopuścili się duchowni.

 

Próba zrozumienia postawy i działań świętego Jana Pawła II może być dla nas szansą na uświadomienie sobie, że działanie Boże przechodzi przez zwykłe – uwarunkowane kontekstem dziejowym i osobistą historią – człowieczeństwo. Jest także dla nas drogą do głębszego zrozumienia świętości, która polega na heroicznym przeżywaniu wiary, nadziei i miłości. Papież wielką wrażliwością otaczał każdego człowieka, o czym świadczy jego życie i nauczanie. Ogłoszenie przez Kościół świętości człowieka nie jest stwierdzeniem jego bezgrzeszności, a tym bardziej bezbłędności, lecz uznaniem świadectwa jego więzi z Chrystusem, mimo i na przekór ludzkim ograniczeniom i uwarunkowaniom.

 

Bezspornym faktem jest, że Jan Paweł II był papieżem, który zgodnie z nabywaną wiedzą podjął zdecydowaną walkę z przypadkami wykorzystywania seksualnego dzieci i małoletnich przez niektórych duchownych oraz wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw, podkreślając, że w „stanie kapłańskim i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy krzywdziliby młodych”. Rozpoczął jakże ważny i kontynuowany do dziś proces oczyszczenia Kościoła w tej sferze.

 

Jasna Góra, 14 listopada 2022 roku.


2022-11-29 - DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO

 

FORMUŁA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI

 

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie
i Święci, wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, Ja (...) postanawiam mocno i przyrzekam,
że od dnia dzisiejszego biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz
o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Postanawiam:

 

odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego
– codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca
– wypełnić moje dobrowolne postanowienia:

 

.....................................
podpis

 

MODLITWA CODZIENNA

 

Panie Jezu – za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi,
która urodziła Cię z miłością,

oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia,

który opiekował się Tobą po urodzeniu

– proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka,

które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.

Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę,

aby swoje dziecko pozostawili przy życiu,

które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen. 

 

 


2022-11-12 - KOLĘDA - CZĘŚĆ II (PRZED FERIAMI I PO FERIACH)

 

NOWYM ROKU 2023 – PRZED FERIAMI ZIMOWYMI

 

02.01.23 (poniedziałek) – od godz. 16.00

2. ROLNICZA  17 A – 17 D & 1 – 9 & 10 – 24E

1. IMBIROWA  2 – 8  &  SARNIA  3 – 16

1. KASKADY  8 – 22  &  LAZARA  4 – 12

 

03.01.23 (wtorek) – od godz. 16.00

1. KASKADY  23 – 49 (nieparzyste)

2. KASKADY  24 – 60 (parzyste)

3. KASKADY  53 – 75 (nieparzyste)

 

04.01.23 (środa) – od godz. 16.00

1. KASKADY  64 – 98 (parzyste)

1. KASKADY  160 – 144 (parzyste)  &  KRYSZTAŁOWA 1 – 62

3. SUMÓW  2 – 27

 

05.01.23 (czwartek) – od godz. 16.00

1. RAKA  1 – 3  &  POMORSKIEGO  2 – 26  &  3 – 21

2. POMORSKIEGO  35 – 63  &  38 – 60  &  FORSYCJI

3. POMORSKIEGO  23 – 33  &  30 – 32

 

07.01.23 (sobota) – od godz. 15.00

1. HORTENSJI  3 – 26  &  STORCZYKÓW  3 – 73

2. PIWONII  3 – 32

3. PIWONII  36 A – 40 & 35 – 63

 

08. 01.23 (Niedziela) – od godz. 15.00

1. NAGIETEK  2 – 46 (parzyste) & 5 – 13 (nieparzyste)

2. NAGIETEK  23 – 41 (nieparzyste) & 42

3. UNICZOWSKA  1 – 49 (nieparzyste)

 

09.01.23 (poniedziałek) – od godz. 16.00

1. UNICZOWSKA  4 – 58 (parzyste)

2. UNICZOWSKA  51 – 83 A (nieparzyste)

3. UNICZOWSKA  58 – 84 (parzyste)

 

10.01.23 (wtorek) – od godz. 16.00

1. TROJOKA  4 – 30

2. BARWINKÓW  1–8  &  CYKLAMENÓW  2–4

3. TULIPANÓW  2 – 25  &  GERBERÓW  3 – 13

11.01.23 (środa) – od godz. 16.00

 

1. GOŹDZIKÓW  1 – 9 A  &  KOKOTA 2 – 20

2. GOŹDZIKÓW  10 – 20

3. NORBLINA  1 – 31 (nieparzyste)

 

12.01.23 (czwartek) – od godz. 16.00

3. NORBLINA  6 – 60 C (parzyste)

1. NORBLINA  33 – 89 (nieparzyste)

2. NORBLINA  62 – 86 (parzyste)

 

13.01.23 (piątek) – od godz. 16.00

1. MALWY  1 – 25

2. MALWY  26 – 40

3. MALWY  44 – 71

 

W NOWYM ROKU 2022 – PO FERIACH ZIMOWYCH

 

30.01.23 (poniedziałek) – od godz. 16.00

1. MICHAŁOWSKIEGO  2 – 18 (parzyste)

2. MICHAŁOWSKIEGO  13 – 47 (nieparzyste)

 

31.01.23 (wtorek) – od godz. 15.00

1. MICHAŁOWSKIEGO  22 – 58 (parzyste)

2. MICHAŁOWSKIEGO  53 – 75 & 64 – 80

 

01.02.23 (środa) – od godz. 16.00

1. MIECZYKÓW  1 – 106

2. ZACHODNIA  22 – 24  &  SASANEK  36  &  ŻURAWINOWA  1 – 14

 

02.02.23 (czwartek) – od godz. 16.00

1. MALCZEWSKIEGO  1 – 19

 

03.02.23 (piątek) – od godz. 16.00

1. MALCZEWSKIEGO  20 – 77

 

04.02.23 (sobota) – od godz. 15.00

1. STRZELNICA  24 – 73

2. STRZELNICA  1 – 23

 

05.02.23 (Niedziela) – od godz. 15.00

1. MARZANNY  1 – 36

2. MARZANNY  37 – 89  &  KWIATÓW POLSKICH

 

06.12.23 (poniedziałek) – od godz. 16.00

1. ARMII KRAJOWEJ  372 – 398 (parz.)

2. ARMII KRAJOWEJ  373 – 409 I (nieparzyste)

 

07.02.23 (wtorek) – od godz. 16.00

1. ARMII KRAJOWEJ  411 – 433

2. ARMII KRAJOWEJ  400 – 432 (parzyste)

 

08.02.23 (środa) – od godz. 15.00

1. ARMII KRAJOWEJ  434 – 500 (parzyste)

2. ARMII KRAJOWEJ  437 – 485 (nieparzyste)

 

09.02.23 (czwartek) – od godz. 15.00

1. KONWALII  1 – 33

1. KROKUSÓW  4 – 27

 

10.02.23 (piątek) – od godz. 16.00

1. KAMELII  2 – 18  &  BORA-KOMOROWSKIEGO  11 – 28

2. STOKROTEK  1 A – 23

 

11.02.23 (sobota) – od godz. 15.00

1. BEGONII  1 – 30

3. ZŁOCIENI  3 – 26  &  ŚNIEŻYCZEK  7 – 19

 

12.02.23 (Niedziela) – od godz. 15.00

1. KOLĘDA DODATKOWA

2. KOLĘDA DODATKOWA

 

 


2022-11-12 - KOLĘDA - CZĘŚĆ I (DO KOŃCA ROKU)

 

 

ADWENT

 

27.11.22 (Niedziela) – od godz. 15.00

1. REZEDOWA  2 – 29 & 15

2. REZEDOWA  31 – 53 + Nowe domy

 

02.12.22 (piątek) – od godz. 16.00

1. OKRĄGLICA  1 – 19

2. OKRĄGLICA  20 – 42

 

03.12.22 (sobota) – od godz. 15.00

1. SOŁTYSIA 1 – 31A (nieparzyste)

2. SOŁTYSIA 2 – 34 (parzyste)

 

04.12.22 (Niedziela) – od godz. 15.00

1. SOŁTYSIA 33 – 57 (nieparzyste)

2. SOŁTYSIA 36 – 74 (parzyste)

 

09.12.22 (piątek) – od godz. 16.00

1. SOŁTYSIA 59 – 93 (nieparzyste)

 

10.12.22 (sobota) – od godz. 15.00

1. SOŁTYSIA 76 – 96 (parzyste)

 

11.12.22 (Niedziela) – od godz. 15.00

1. SOŁTYSIA 58 A – 58 O & 60 A – 60 Z

2. DĄBROWA 1 – 19 

 

16.12.22 (piątek) – od godz. 16.00

1. SASKA 1 – 22

2. SASKA 23 – 62

 

17.12.22 (sobota) – od godz. 15.00

1. PODLEŚNA 16 – 1

2. PODLEŚNA 15 & 68A – 18

 

18.12.22 (Niedziela) – od godz. 15.00

1. CHABROWA 21 – 1

2. MLECZNA 1 – 11 & 2 – 14 & 21 – 39

 

23.12.22 (piątek) – od godz. 16.00

1. MLECZNA 13 – 13 M & 15 – 15 G & 17 – 17 K & 19 – 19 Z

 

 

PO BOŻYM NARODZENIU – DO KOŃCA ROKU 2022

 

27.12.22 (wtorek) – od godz. 16.00

1. ZAOPUSTA 1 – 28 & 32

2. ZAOPUSTA 29 – 51

 

28.12.22 (środa) – od godz. 16.00

1. ZAOPUSTA 44 – 46 – 48 – 50 & 60 (parzyste)

2. CYNAMONOWA 1 – 23

 

29.12.22 (czwartek) – od godz. 16.00

1. NIEZAPOMINAJEK 23 – 41

2. NIEZAPOMINAJEK 2 – 20

 

30.12.22 (piątek) – od godz. 16.00

1. ŚWIDRA 2 – 16

2. ŚWIDRA 17 – 39

 

 

 


Papieski tweet


Jesteś naszym 2662160 gościem