Ofiara na parafię
Transmisja

Liturgia


2024-06-21, Piątek, Rok B, II, Wspomnienie Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
2 Krl 11, 1-4. 9-18. 20a
Ps 132 (131), 11. 12. 13-14. 17-18 (R.: por. 13)
Mt 5, 3
Mt 6, 19-23
2024-06-22, Sobota, Rok B, II, Dzień powszedni albo wspomnienie Św. Paulina z Noli, biskupa albo wspomnienie Świętych męczenników Jana Fishera, biskupa, i Tomasza More’a
2 Krn 24, 17-25
Ps 89 (88), 4-5. 29-30. 31-32. 33-34 (R.: por. 29a)
2 Kor 8, 9
Mt 6, 24-34
2024-06-23, Niedziela, Rok B, II, XII Tydzień zwykły
Hi 38, 1. 8-11
Ps 107
2 Kor 5, 14-17
Łk 7, 16
Mk 4, 35-41

Aktualności

2022-10-15 - ODNOWIENIE MISJI W PODLESIU 19 - 23 PŹDZIERNIKA 2022

 

ODNOWIENIE MISJI ŚWIĘTEJ

w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Katowicach-Podlesiu

 

Środa 19.10.2022

ODRODZENI W CHRZCIE ŚW.

 

0740 Wystawienie Najświętszego Sakramentu – adoracja w ciszy.

0900 Msza święta z nauką misyjną.

1615 Spotkanie dla dzieci.

1715 Modlitwa różańcowa.

1800 Msza święta z nauką misyjną.

2100 Apel Misyjny.

 

Czwartek 20.10.2022    UMOCNIENI W SAKRAMENCIE BIERZMOWANIA

 

0740 Wystawienie Najświętszego Sakramentu – adoracja w ciszy.

0900 Msza święta z nauką misyjną.

1615 Spotkanie dla dzieci.

1715 Modlitwa różańcowa.

1800 Msza Święta z nauką misyjną.

2100 Apel Misyjny.

 

Piątek 21.10.2022    UMOCNIENI W SAKRAMENCIE NAMASZCZENIA CHORYCH

I PODŹWIGNIĘCI W SAKRAMENCIE POKUTY

 

0740 Wystawienie Najświętszego Sakramentu – adoracja w ciszy.

0900 Msza święta z nauką misyjną dla starszych, samotnych i chorychSakrament namaszczenia chorych i błogosławieństwo lurdzkie.

1100 Misyjne Odwiedziny Chorych.

1615 Spotkanie dla dzieci.

1715 Modlitwa różańcowa.

1800 Msza Święta z nauką misyjną.

1845 Spotkanie z młodzieżą

2100 Apel Misyjny.

 

Sobota 22.10.2022    KONSEKROWANI DO POSŁUGI KAPŁAŃSKIEJ I OBDARZENI SAKRAMENTEM EUCHARYSTII

 

0740 Wystawienie Najświętszego Sakramentu – adoracja w ciszy.

0900 Msza Święta z nauką misyjną.

1715 Modlitwa różańcowa.

1800 Msza Święta z nauką misyjną.

2100 Apel Misyjny.

 

Niedziela 23.10.2022    JAKBY KONSEKROWANI W SAKRAMENCIE MAŁŻEŃSTWA

 

0700 Msza św. z nauką misyjną – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.

0900 Msza św. z nauką misyjną – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.

1100 Msza św. z nauką misyjną– odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.

1600 Msza św. z nauką misyjną– odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.

1700 Nabożeństwo Różańcowe i uroczyste zakończenia Odnowienia Misji Świętych

 


2022-10-09 - LIST EPISKOPATU NA DZIEŃ PAPIESKI - 16 PAŹDZIERNIAK 2022

BLASK PRAWDY

List pasterski Episkopatu Polski

zapowiadający ogólnopolskie obchody XXII Dnia Papieskiego

 

 

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

Dziesięciu trędowatych, którzy spotkali Jezusa na pograniczu Samarii i Galilei doświadczyło cudu uzdrowienia tylko z uwagi na posłuszeństwo słowom Jezusa (por. Łk 17,14). Podobnie było w przypadku Syryjczyka Naamana, który realizując nakaz proroka Elizeusza siedmiokrotnie zanurzył się w rzece Jordan (por. 2 Krl, 5,14). W ten sposób Pan Bóg w swoim Słowie ukazuje istotę aktu wiary, która wyraża się nie tylko w intelektualnej znajomość prawdy objawionej, ale przede wszystkim w dokonywaniu w jej świetle codziennych wyborów. Wiara [bowiem] to decyzja, która prowadzi do (…) zaufania i zawierzenia Chrystusowi i pozwala nam żyć tak, jak On żył (VS, 88).

Przeżywając już za tydzień, w niedzielę 16 października, XXII Dzień Papieski, pod hasłem Blask prawdy, chcemy wrócić do orędzia, które św. Jan Paweł II zawarł w Veritatis splendor. Celem encykliki, której polskie tłumaczenie tytułu brzmi Blask prawdy, jest przypomnienie fundamentów moralności chrześcijańskiej. Pomimo prób jej zniekształcania lub podważania jest ona nadal dobrą propozycją, która może uczynić życie człowieka szczęśliwym.

 

I. Kryzys pojęcia prawdy

Współcześnie coraz częściej kwestionuje się istnienie prawa naturalnego, zapisanego w duszy człowieka. Podważa się również powszechność i niezmienność jego nakazów. Dramatyczność obecnej sytuacji – jak wskazywał św. Jan Paweł II – w której wydają się zanikać podstawowe wartości moralne, w znacznej mierze uzależniona jest od utraty poczucia grzechu (Katecheza. 25 sierpnia 1999 r. Rzym). Człowiek ulega bowiem pokusie, że może zająć miejsce Boga i sam określać co jest dobre, a co złe (por. Rdz 3,4). W efekcie prawdę uzależnia się od woli większości, grup interesów, okoliczności, kontekstów kultury, mody oraz indywidulanych osądów poszczególnych ludzi. Wtedy każde zachowanie jest uznawane za normę postępowania, a wszystkie poglądy są ze sobą równe.

Gdy coraz trudniej odróżnić prawdę od fałszu, zatarciu ulegają także granice między faktem a opinią, reklamą a zmyślnym kłamstwem. Podczas korzystania z Internetu nieustannie towarzyszą nam algorytmy. Dobierają one wyszukiwane i przeglądane przez nas treści tak aby były jak najbardziej dostosowane do naszych zainteresowań i oczekiwań. To jednak utrudnia konfrontację z alternatywnymi opiniami, a w efekcie dotarcie do obiektywnej prawdy. Użytkownicy mediów społecznościowych często nie kierują się już chęcią autentycznej prezentacji siebie, ale przygotowywane materiały dostosowują do oczekiwań odbiorców. W pogoni za popularnością, przekraczają granice moralności, dobrego smaku czy prywatności. W przestrzeni medialnej mamy coraz częściej do czynienia z tzw. faktami alternatywnymi (ang. fake news). Konsekwencją tego jest spadek zaufania do wszelkich publikowanych treści. W erze post prawdy nie tylko mamy prawdę i kłamstwo, lecz także pojawia się trzecia kategoria niejednoznacznych stwierdzeń tj. mijanie się z prawdą, przesada, koloryzowanie rzeczywistości.

W świecie, w którym zanika umiejętność rozróżniania prawdy od kłamstwa kultura zamyka się także na sens oraz wartość człowieczeństwa. Wypaczeniu ulegają takie pojęcia jak miłość, wolność, wspólnota a także samo określenie osoby ludzkiej i jej praw. Żyjemy w czasach w których osoby stają się przedmiotem użycia, podobnie jak używa się rzeczy (GS, 13). Tragicznym potwierdzeniem tego procesu jest aborcja, którą ukazuje się jako „prawo wyboru” małżonków, a zwłaszcza kobiety. Dzieci traktowane są jako przeszkoda w rozwoju rodziców, a rodzina staje się instytucją ograniczającą wolność swoich członków. Procesy te uderzają w filary cywilizacji i kwestionują dziedzictwo kultury chrześcijańskiej.

 

II. Nierozerwalny związek pomiędzy prawdą, dobrem i wolnością

Odnowa życia moralnego może dokonać się jedynie poprzez ukazanie prawdziwego oblicza wiary chrześcijańskiej, która nie jest zbiorem tez wymagających przyjęcia i zatwierdzenia przez rozum. Jest natomiast poznaniem Chrystusa (VS, 88). Dlatego tak ważna dla Kościoła i świata jest Encyklika o „blasku prawdy” (Veritas splendor). Jedynie blask Prawdy, którą jest Jezus, może oświecić umysł tak, by człowiek mógł odkryć sens swojego życia i powołania oraz odróżnić dobro od zła.

Fundamentem moralności chrześcijańskiej jest naśladowanie Chrystusa. Jego słowa, czyny i przykazania tworzą moralną regułę życia chrześcijańskiego. Człowiek jednak nie potrafi o własnych siłach iść za Chrystusa. Staje się to możliwe dzięki otwartości na dar Ducha Świętego. Owocem Jego działania jest nowe serce (por. Ez 36,26), które pozwala odkryć człowiekowi Prawo Boże już nie jako przymus, ciężar i ograniczenie wolności, ale jako dobro, które chroni go przed niewolą grzechu. Prawda, którą przynosi Chrystus staje się tym samym mocą, która wyzwala człowieka. W ten sposób odkrywa on, że wolność człowieka i Boże prawo nie są ze sobą sprzeczne, ale przeciwnie – wzajemnie się do siebie odwołują (VS, 17). Istota wolności, wyraża się bowiem w darze z siebie w służbie Bogu i ludziom. Zdając sobie sprawę z wysokich standardów tego zadania, jak i ze słabości ludzkiej kondycji, Kościół oferuje człowiekowi Boże miłosierdzie, które pozwala mu przezwyciężać jego słabości.

Harmonia między wolnością a prawdą wymaga niekiedy ofiar i trzeba za nią płacić wysoką cenę. W określonych sytuacjach przestrzeganie prawa Bożego bywa trudne, nigdy jednak nie jest niemożliwe. Potwierdza to Kościół wynosząc do chwały ołtarzy licznych świętych, którzy słowem i czynem świadczyli o prawdzie moralnej aż do męczeństwa, woleli umrzeć niż popełnić grzech. Także każdy z nas jest powołany do składania takiego świadectwa wierze, nawet za cenę cierpień i ofiar.

 

III. Formacja sumienia

Przestrzenią dialogu prawdy i wolności w każdym człowieku jest sumienie. To tu dokonuje się osąd praktyczny, czyli co należy czynić, a czego unikać. Sumienie nie jest jednak wolne od niebezpieczeństwa błędu. Dlatego kluczowym zadaniem duszpasterzy i wychowawców, ale także każdego wierzącego jest troska o formację sumienia. Tylko bowiem uformowane sumienie pozwala człowiekowi dostosowywać się do obiektywnych norm moralności i uniknąć ślepej samowoli w podejmowaniu decyzji (por. KDK 16). Szczególną rolę pełni tu Kościół i jego Magisterium, który jest nauczycielem prawdy i ciąży na nim obowiązek, aby głosił i autentycznie nauczał Prawdy, którą jest Chrystus, a zarazem powagą swoją wyjaśniał i potwierdzał zasady porządku moralnego, wynikające z samej natury ludzkiej (VS, 64). W tym zadaniu nieodzowną pomoc stanowi wielkie dzieło pontyfikatu św. Jana Pawła II, jakim jest Katechizm Kościoła Katolickiego. Pozostaje on bowiem punktem odniesienia w naszych codziennych wyborach i ocenach rzeczywistości.

Misję formacji sumień Kościół realizuje także poprzez regularną katechezę dzieci, młodzieży i dorosłych, formację w ruchach i stowarzyszeniach, a także coraz częściej w mediach społecznościowych, m.in. w formie odpowiedzi na stawiane pytania. Kluczowa jest praca spowiedników i kierowników duchowych, którzy poprzez rozmowy, pouczenia, a przede wszystkim poprzez sprawowanie sakramentów kształtują ludzkie sumienia. W tym miejscu zachęcamy do osobistej formacji wszystkich wierzących, która dokonuje się poprzez codzienną praktykę modlitwy rachunkiem sumienia i częstą spowiedź.

 

IV. „Żywy pomnik” św. Jana Pawła II

Formacją sumień młodych ludzi zajmuje się również Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Wspólnota stypendystów-studentów w Toruniu – wspomina absolwentka programu stypendialnego Magdalena – była dla mnie oparciem i duchowym domem, do którego lubię wracać. Świadomość, że w tym samym mieście żyją osoby, które kierują się podobnymi wartościami i potrafią zrozumieć moje wątpliwości lub wspólnie poszukiwać odpowiedzi na nurtujące pytania, była bardzo budująca w czasie studiów. Fundacja co roku swoją opieką obejmuje blisko dwa tysiące zdolnych uczniów i studentów z niezamożnych rodzin, z wiosek i małych miejscowości całej Polski, a w ostatnim czasie także z Ukrainy.

W przyszłą niedzielę, podczas kwesty przy kościołach i w miejscach publicznych, będziemy mogli wesprzeć materialnie budowany przez nas wszystkich od 22 lat „żywy pomnik” św. Jana Pawła II. Dziś, w obliczu trudności finansowych wielu rodzin, przez składane ofiary mamy szansę podtrzymać, a niejednokrotnie przywrócić nadzieję w sercach młodych ludzi na lepszą przyszłość i realizację ich edukacyjnych aspiracji dla dobra Kościoła i Ojczyzny. Niech udzielone w ten sposób wsparcie, nawet w obliczu osobistych trudności i niedostatków, będzie wyrazem naszej solidarności i wyobraźni miłosierdzia.

Na czas owocnego przeżywania XXII Dnia Papieskiego udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

 

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi

obecni na 392. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski,

Zakopane, 6-7 czerwca 2022 r.

 

 

Za zgodność:

 

+ Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny KEP


2022-10-02 - I PARAFIALNE DNI SKUPIENIA I INTEGRACJI W KOKOTKU - 28-30.10.2022 r.

 

PARAFIALNE DNI SKUPIENIA I INTEGRACJI W KOKOTKU

28 – 30 października 2022

 

PIĄTEK – 28.10.2022

 

18.00 – kolacja

20.00 – EUCHARYSTIA (homilia 1)

20.45 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

21.15 – Apel Jasnogórski

 

SOBOTA – 29.10.2022

 

8.00 – JUTRZNIA

8.30 – śniadanie

10.00 – MODLITWA W CIĄGU DNIA

10.15 – Konferencja 1

12.00 – EUCHARYSTIA (homilia 2)

12.45 – obiad

15.00 – Spotkanie z wprowadzeniem

17.00 – NIESZPORY

18.00 – Grill integracyjny

21.00 – Apel Jasnogórski w Kaplicy

 

NIEDZIELA – 30.10.2022

 

8.00 – JUTRZNIA

8.30 – śniadanie

10.00 – MODLITWA W CIĄGU DNIA

10.15 – Konferencja 2

11.15 – EUCHARYSTIA (homilia 3)

12.00 – obiad

 

 

Ilość osób: max. 30 osób po dwie w pokojach

Cena: 200 zł (100 zł za dobę)

 


2022-08-20 - PARAFIALNA PIELGRZYMKA DZIĘKCZYNNA NA JASNĄ GÓRĘ - 30 SIERPNIA 2022 (WTOREK)

 

We wtorek 30 sierpnia wyruszy na Jasną Górę autokarowa pielgrzymka dziękczynna. Wyjazd z parkingu przy kościele ok. godz. 8.30. W programie Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu o godz. 11.00; Różaniec na wałach ok. godz. 14.00 oraz Koronka do Miłosierdzia Bożego w Dolinie MIłosierdzia o godz. 15.00

 

Zapisy w zakrystii. Zaliczka 40 zł. 


2022-08-20 - UROCZYATOŚĆ ODPUSTOWA A.D. 2022 - NIEDZIELA 28 SIERPNIA

 

Uroczystość Odpustowa w naszej parafii przypada w tym roku w Niedzielę 28 sierpnia. Sumie Odpustowej o godz. 11.00 będzie przewodniczył i homilię wygłosi ks. Artur Wyrobek, proboszcz z Zarzecza. Naszego sumistę i kaznodzieję odpustowego polecamy życzliwej modlitwie parafian z Podlesia.

 

W dzień Odpustu zapraszamy również na Nieszpory Odpustowe - na godz. 19.15 oraz na Apel Jasnogórski - na godz. 21.00.


2022-06-29 - SUKCES MINISTRANCKIEJ DRUŻYNY PIŁKARSKIEJ Z PODLESIA

Nasi Ministranci, jako mistrzowie Archidiecezji Katowickiej w piłce nożnej, wzięli udział w Mistrzostwach Polski. Zajęli piąte miejsce w mistrzostwach. Naszej drużynie, trenerowi oraz duchowemu opiekunowi i rodzinom składamy serdeczne gratulacje! 


2022-06-05 - SKŁAD PRAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ NOWEJ KADENCJI

 

WYNIKI WYBORÓW  - 19 czerwca 2022

 

1. JUROWICZ Marek  65 gł.

2. BERGER Mirosława  64 gł.

3. CZECH Barbara  49 gł.

4. ŚWIERCZEK Magdalena  47 gł.

5. SIEJNA Krystyna  46 gł.

    NOWAK Wojciech  46 gł.

7. PUTO Leokadia  39 gł.

8. GUZY Anna  34 gł.

9. HUBICKA Anna 31 gł.

10. BOROWCZYK Tomasz  21 gł.

11. JANUSZEK Małgorzata  20 gł.

12. WRÓBEL Małgorzata  16 gł.

13. MATUSZYŃSKI Marcin  14 gł.

14. LAMPART Barbara  8 gł.

 

  


2022-04-09 - SPOWIEDŹ ŚWIĘTA W WIELKIM TYGODNIU ORAZ TRIDUUM SACRUM A. D. 2022 W KOŚCIELE W PODLESIU

 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA W WIELKIM TYGODNIU

 

w Wielki Poniedziałek: 6.30 – 8.00 & 17.00 – 18.00 & 19.00 – 20.00

 

w Wielki Wtorek: 6.30 – 8.00 & 17.00 – 18.00 & 19.00 – 20.00

 

w Wielką Środę: 6.30 – 8.00 & 17.00 – 18.00 & 19.00 – 20.00

 

w Wielki Czwartek: 6.30 – 8.00 & 16.00 – 17.45 & 20.00 – 22.00

 

w Wielki Piątek: 6.30 – 12.00 & 14.00 – 18.30 & 20.30 – 22.00

 

w Wielką sobotę: 6.30 – 12.00 & 14.00 – 16.00

 

 

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

 

WIELKI CZWARTEK – 14 KWIETNIA 2022 r.

 

18.00 – MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ

CZUWANIE W CIEMNICY – do godz. 22.00

 

WIELKI PIĄTEK – 15 KWIETNIA 2022 r.

 

CZUWANIE W CIEMNICY – do godz. 6.30

15.00NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ

19.00LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

CZUWANIE PRZY BOŻYM GROBIE – do godz. 23.00

 

WIELKA SOBOTA – 16 KWIETNIA 2022 r.

 

CZUWANIE PRZY BOŻYM GROBIE – od godz. 6.30

POŚWIĘCENIE POKARMÓW – o godz. 11.00; 12.00; 13.00; 14.00 i 15.00

21.00WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC

 


2022-03-26 - KOADIUTOR ABP ADRIAN GALBAS W PODLESIU

W Niedzielę 27 marca, w czasie Mszy św. 'rodzinnej' o godz. 11.00, ks. Arcybiskup Adrian Galbas dokona aktu pobłogosławienia krzyża z Chrystusem konającym, figurą wyrzeźbioną przez Pana Profesora Jerzego Fobera z Cieszyna. Spotkanie z Panem Profesorem w Niedzielę o godz. 17.00 w kościele.


2022-03-14 - RÓŻANIEC W INTENCJI POKOJU

Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej w intencji pokoju na świecie i na Ukrainie, o bezpieczeństwo naszej Ojczyzny oraz opamiętanie dlaagresorów, w naszym kościele, codziennie przed Mszą św. wieczorną, o godz. 17.30. W piątki przed Mszą św. poranną, o godz. 6.30, zaś w Niedziele po Mszy św. popołudniowej, o godz. 17.00. W modlitwę można się włączyć on-line.


Papieski tweet


Jesteś naszym 2662206 gościem